Wyprzedaż!
Zawody Psów Użytkowych

Zawody Psów Użytkowych K9 Thorn 2021

0001/20

Nowy produkt

ZAWODY PSÓW UŻYTKOWYCH K9 THORN 2021

19 Przedmioty

203,25 PLN

Zapraszamy zawodników i obserwatorów do uczestnictwa w wydarzeniu, które dokładnie sprawdzi przydatność użytkową i przygotowanie zespołu do pracy podczas specjalnych zadań obronnych w bardzo utrudnionych warunkach oraz sytuacjach ekstremalnych.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsca na podium będą specjalnie premiowane.

Nagrody:

K9 THORN
Uprząż taktyczna
Szelki Bravo
Obroża Cobra Bravo
Smycz
Szarpak
Czapka,
Koszulka
-
Helikon-Tex
PLECAK BAIL OUT BAG® -
PLECAK RATEL MK2 - CORDURA® -
TORBA URBAN COURIER BAG MEDIUM® - CORDURA®
-
ALHA SPIRIT i WIEJSKA ZAGRODA
Wiejska Zagroda Rybna uczta 
Wiejska Zagroda Królik z indykiem 
Wiejska Zagroda Kaczka z gruszką 
Wiejska Zagroda Indyk z jagnięciną 
Wiejska Zagroda Dorsz z indykiem 
AS przysmak paluszki pudełko mix
Bon rabatowy 20 zł
AS Wild Fish 
Primal Spirit WANDERLUST 
WZ kaczka z gruszką 
przysmak WZ MIESO DZIKA
Blistry AS 
Chusta AS 
-
MILITARIA
Multitool Leatherman Rebar
Multitool Leatherman Wingman
Latarka Olight S1R II
Mechanix Original
Kubek Badger Outdoor
-
Game Dog
Suplementy Muscle Booster
-
Zapraszamy zawodników i obserwatorów do uczestnictwa w wydarzeniu, które dokładnie sprawdzi przydatność użytkową i przygotowanie zespołu do pracy podczas specjalnych zadań obronnych w bardzo utrudnionych warunkach oraz sytuacjach ekstremalnych.
Link do filmu z zawodów w 2020 roku: https://www.youtube.com/watch?v=OyBnLazflmA&t=32s
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsca na podium będą specjalnie premiowane.
Prezentacja zawodników i losowanie kolejności – 03.09.2021 godz. 20:00
Data i godzina rozpoczęcia - 04.09.2021 godz. 10:00
Ogłoszenie wyników - 05.09.2021
Opłata startowa - 250 PLN / 60 EUR
Opłata po zamknięciu zgłoszeń (po 15 sierpnia) - 300 PLN / 70 EUR
Nocleg i wyżywienie (2 x śniadanie, obiad, kolacja) O.W. Andrzejówka/płatne na miejscu - 200 PLN
Sędzia - Milan Frelich
Pozorant - Tomasz Got
Kierownik Zawodów - Tomasz Januszewski
Organizator - K9 Thorn
Zadania
1. Zatrzymanie pozoranta przez psa w wodzie - 20 pkt.
2. Zatrzymanie pozoranta przez psa, pozorant stoi na nietypowej powierzchni - 20 pkt.
3. Zatrzymanie pozoranta przez psa na podwyższonej niestabilnym podłożu - 20 pkt.
4. Zatrzymanie pozoranta przez psa po zjeździe na linie - 20 pkt.
5. Zatrzymanie pozoranta przez psa po przeszukaniu pomieszczeń - 20 pkt.
Regulamin
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, wypadki, zgony zawodników - ludzi i zwierząt.
2. Za wszystkie szkody spowodowane przez psa wobec ludzi i mienia odpowiada właściciel. Za ewentualne wypadki podczas
imprezy odpowiada przewodnik. Polecenia wydawane przez sędziego zawodnik wykonuje dobrowolnie i na własne ryzyko.
3. Zawodnik ma prawo opuścić zadanie i kontynuować zawody według własnego uznania.
4. Rezygnację z udziału w zawodach zawodnik zgłasza kierownikowi zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość pominięcia lub modyfikacji poszczególnych zadań ze względu na bezpieczny i
płynny przebieg zawodów.
6. Zażalenie na werdykt można wnieść na ręce kierownika zawodów (200 PLN) najpóźniej 15 min po zakończeniu spornego zadania,
jednak ostateczna decyzja sędziego nie podlega odwołaniu.
7. Suki mające cieczkę należy zgłosić podczas prezentacji i będą startować na końcu każdego zadania.
8. Do udziału w zawodach nie zostanie dopuszczone zwierzę poniżej 15 miesiąca życia. Wiek będzie weryfikowany na podstawie paszportu i książeczki zdrowia psa.
9. Przed rozpoczęciem zadania nie będzie informacji czy pies będzie startował do rękawa ochronnego czy ubrania ringowego.
10. W przypadku niesportowego zachowania zawodnika lub złego obchodzenia się z psem zawodnik zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z zawodów.
KRYTERIA OCENY:
W przypadku równej ilości punktów na pierwszych trzech miejscach o wyższej lokacie decyduje ilość punktów przyznana w dyscyplinie nr 5.
Ocenie podlega szybkość, ciętość, chęć walki, siła ugryzienia i pełny chwyt.
Zwalnianie chwytu na komendę nie jest oceniane.
Działania psa są oceniane od momentu wysłania do zatrzymania pozoranta na polecenia wydane przez sędziego.
Na rozpoczęcie działań (kontakt z pozorantem) przewidziany jest limit czasowy 60 sekund po tym czasie zadanie jest anulowane (0 pkt.)
W przypadku jakiegokolwiek kontaktu przewodnika z psem po wysłaniu zadanie jest anulowane (0 pkt.)
Ugryzienie oceniane jest od momentu jego wykonania do czasu, gdy pozorant nie przestanie walczyć.
W przypadku, kiedy pies puści rękaw z jakiegokolwiek powodu albo z niego spadnie zadanie jest anulowane (0 pkt.)
Zgłoszenia
Numer konta Idea Bank
PLN: 97 1950 0001 2006 5510 4100 0001
Euro: PL70 1950 0001 2006 5510 4100 0002
SWIFT IEEAPLPA
Tel. English, Deutsch: +48 531 955 008
info@k9thorn.pl
W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 zawody odbędą się zgodnie z
obowiązującymi w okresie rozgrywania zawodów wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
Postanowienia ogólne:
1) zasady zostają wprowadzone celem zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom zawodów, poprzez ustalenie zasad higieniczno-sanitarnych
obowiązujących na terenie zawodów;
2) uczestnicy zawodów, ich opiekunowie, muszą zapoznać się z zasadami
higieniczno-sanitarnymi obowiązujących na terenie zawodów i ich ściśle
przestrzegać;
3) z uwagi na istniejące ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 (nawet
pomimo wdrożenia procedur zabezpieczających) uczestnicy biorą udział
w zawodach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

We would like to invite competitors and audience to participate at the event which will verify usefulness and the preparation level of working dogs while special defenses tasks in difficult environment and extreme situations.
Numbers of places are limited.
The dogs presentation and the start numbers drawing will be on 03.09.2021 at 8 p.m.
The competition starts on 04.09.2021 at 10 a.m.
The result will be announced on 05.09.2021 after breakfast.
Fee 250 PLN/60 EUR paid till 15th of August, after this date 300 PLN/70 EUR
Accommodation with full board (2xbreakfast, 1xdinner, 1xsupper) 200 PLN - O.W.Andrzejówka/ paid on place.
Referee –
Helper –
Competition manager – Tomasz Januszewski
Organizer – K9 Thorn
TASKS
1. The helper apprehension from the water – 20 points
2. The helper apprehension while the helper is standing on an unusual area – 20 points
3. The helper apprehension on hanging, unstable base – 20 points
4. The helper apprehension after dogs abseil down – 20 points
5. The helper apprehension after room/building searching – 20 points
Rules
1. The organizer is not responsible for any damage, accidents, death of competitors – people and animals.
2. The owner is responsible for all damage caused by the dog to people and property. The handler is responsible for possible accidents during the event.
3. The competitor follows the orders given by referee voluntarily and at his own risk.
4. The competitor has the right to leave the task and continue the competition at his own discretion.
5. The competitor shall report his resignation from participation in the task to the competition manager.
6. The organizer reserves the right to omit or modify individual tasks due to the safe and smooth course of the competition.
7. Complaints about the verdict can be submitted to the competition manager (200 PLN) no lather than 15 minutes after the end of the contentious task. The final response the judge can not be appeal against the decision.
8. Bitch in heat should be report during the presentation an will start at the end of each task.
9. No animal under 15 months old will be allowed to participate in the competition. The age will be verified on the basis of the dog’s passport or health booklet.
10. It is necessary to provide the information whether the fog will bite a protective sleeve or ring suite until the closing the applications. There will be no possibility to do some task on sleeve and other tasks on the ring suit.
11. In case of unsportsmanlike behavior or bad handling of the dog the competitor will be disqualified immediately from the competition.
GRADE CRITERIA
In the case of an equal number of points on the first three places, the number of points awarded in discipline No. 5 is decisive.
Speed, zest, willingness to fight, bite power and full grasp are assessed.
Free a grasp on handler command is not graded.
The dog’s actions are graded from the starting the task by the dog to the helper apprehension on orders given by the referee.
There is the limit of 60 seconds for starting the action (contact with the helper) after this time the task is cancelled (0 points)
In case of any contact between the handler and the dog while the task is making the task is cancelled (0 points)
The bite quality is judged from the moment it is done to the helper does stop fighting.
In case of the dog lets out the sleeve for any reason or falls off the sleeve the task is cancelled (0 points) 

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Zawody Psów Użytkowych K9 Thorn 2021

Zawody Psów Użytkowych K9 Thorn 2021

ZAWODY PSÓW UŻYTKOWYCH K9 THORN 2021

Polecane produkty